Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Η πρόσκληση των αμαρτωλών από τον φιλάνθρωπο Θεό

Ο Θεός διά μέσου όλων των προφητών προσκάλεσε τους αμαρτωλούς σε μ ε τ ά ν ο ι α. Με τον προφήτη Μαλαχία τους προσκαλεί λέγοντας: "Επανέλθετε, λοιπόν, εν μετανοία πρός εμέ και εγώ θά επανέλθω προστάτης πρός σάς, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ". Με τον προφήτη Ιερεμία λέει: "Άς απομακρυνθή, λοιπόν, ο καθένας σας από τόν πονηρό δρόμο και πράξατε έργα καλύτερα". Με τον προφήτη Ησαία λέει: "Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός καί δέν υπάρχει άλλος πλήν από εμέ, δίκαιος και σωτήρας. Δέν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα. Επιστραφήτε πρός εμένα και θα σωθήτε, όσοι κατοικείτε στά έσχατα τής γής. Ακούσατέ με σείς, οι οποίοι έχετε χάσει τόν νούν σας, σείς, ευρίσκεσθε και ζήτε μακράν από την δικαιοσύνη. Επλησίασεν ο καιρός να αποδώσω δικαιοσύνη, δέν θα βραδύνω να στείλω εγώ τήν σωτηρίαν εις τόν λαόν μου".
Ο Θεός προσκαλεί με τον προφήτη Ιωήλ λέγοντας: "Eπιστρέψατε εν μετανοία πρός εμέ μέ όλην σας τήν καρδία, με νηστείαν και μέ θρήνους καί μέ κοπετούς. Σχίσατε τάς καρδίας από τόν πόνον της μετανοίας καί τήν συναίσθησιν της ενοχής σας καί όχι τά ενδύματά σας. Επιστρέψατε πρός Κύριον τόν Θεόν σας, διότι αυτός είναι ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος, λυπούμενος διά τάς παρανομίας των ανθρώπων καί μεταβάλλων γνώμην ως πρός τάς τιμωρίας τών αμαρτωλών" Τούς αμαρτωλούς δεν τους απορρίπτει αμέσως ο Θεός, αλλά τούς δίνει χρόνο γιά μετάνοια και γιατρειά του σφάλματος της αμαρτίας καί διόρθωση, λέει ο άγ. Νείλος. Και με τον προφήτη Ζαχαρία προσκαλεί, λέγοντας: "Επιστρέψατε εν μετανοία πρός εμέ και εγώ θά επιστρέψω μέ καλοσύνη πρός σάς, λέγει ο Κύριος τών δυνάμεων". Και με τον Ιεζεκιήλ λέει: "Ορκίζομαι, λέγει ο Κύριος, ότι δέν θέλω εγώ τόν θάνατον του ασεβούς, όσον θέλω εγώ να επιστρέψη καί ν' απομακρυνθή ο ασεβής από τόν αμαρτωλόν του δρόμο καί νά ζήση ευτυχής. Πάρετε, λοιπόν, την απόφασιν και σείς οι Ισραηλίται να απομακρυνθήτε πλέον από τόν αμαρτωλόν δρόμον σας. Διατί, ώ Ισραηλίται, να αποθνήσκετε εξ αιτίας τών ανομιών σας;". Ο Πρόδρομος υπήρξε ο κύρηκας της μετανοίας. Ο ίδιος ο Σωτήρας ήλθε κηρύττοντας μετάνοια και άφεση αμαρτιών. "Ελάτε κοντά μου όλοι, όσοι μοχθείτε καί κοπιάζετε καί είσθε φορτωμένοι από τό βάρος τών αμαρτιών καί τών θλίψεων καί τών πλανών καί εγώ θά σάς αναπαύσω καί θά σάς ξεκουράσω". Ερμηνεύοντας αυτό το ρητό ο θείος Χρυσόστομος λέει: "Ελάτε, όχι ο τάδε καί ο τάδε, αλλ' όλοι όσοι κατέχεσθε από φροντίδες, λύπες και αμαρτίες. Ελάτε, όχι γιά νά σάς ζητήσω ευθύνες, αλλά γιά νά συγχωρήσω τίς αμαρτίες σας. Ελάτε όχι επειδή έχω ανάγκην από τη δόξα σας, αλλ' επειδή ενδιαφέρομαι γιά τη σωτηρία σας. Γιατί, λέει,"εγώ θά σάς αναπαύσω". Δεν είπε θα σας σώσω μόνον, αλλά κι εκείνο που είναι ανώτερο, ότι θα σας προσφέρω απόλυτον ασφάλεια. Για να δείξει μάλιστα την άκρα του Θεού φιλανθρωπία και για να κάνει πιό πρόθυμους τους αμαρτάνοντες για μετάνοια, τους αποκαλύπτει τα μυστήρια του Ουρανού, "μεγάλη χαρά, λέγει, θά είναι εις τον ουρανόν δι' ένα αμαρτωλόν, πού μετανοεί, περισσότερο κτυπητή από όσον είναι η χαρά διά τους ενενήντα εννέα δικαίους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκην από μετάνοιαν".

1 σχόλιο: